Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: AvsavnsrentePermlink Replies: 1 - Last Post: 04.nov.2016 07:37 Last Post By: Kåre Lilleholt
Lars Joar Schöf...

Posts: 1
Registered: 01.11.16
Avsavnsrente
Posted: 01.nov.2016 10:56
  Click to reply to this thread Reply
Rettspraksis på avsavnsområdet er noe uklart. I kollokviegruppen har vi hatt vanskeligheter med å slå fast om avsavnsrente er et erstatningsspørsmål(hvor vilkårene for erstatning skal vurderes), jfr. Rt. 2002 s.71, eller om avsavnsrente kan tilkjennes "på grunnlag av en samlet vurdering som trekker inn de særlige hensyn som gjør seg gjeldende", jfr. Rt. 2014 s.501 avsnitt 48.

Slik vi ser det har det gått fra å være et erstatningsspørsmål etter rt. 2002 s.71, til å bli et spørsmål om avsavnsrenter kan tilkjennes basert på en helhetsvurdering(som I Rt.2014 s.501). Kan dette stemme? Eller er det slik at man kan tilkjennes avsavnsrenter både på grunnlag av erstatning og på grunnlag av hensyn, jfr. Rt. 2014 s.501, altså at det foreligger to mulige grunnlag å tilkjenne avsavnsrenter på?

Edited by: Lars Joar Schöffel on 01.nov.2016 12:56
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Avsavnsrente
Posted: 04.nov.2016 07:36   in response to: Lars Joar Schöf... in response to: Lars Joar Schöf...
  Click to reply to this thread Reply
Først må eg be om orsaking for ventetida. Noko har gått gale med RSS-varslinga mi. Takk til Erik Røsæg som varsla meg.

Det er rett som du seier, at saknadsrente kan ha ulike grunnlag.

I dag synest det i norsk rett godteke at kompensasjon for rentetap kan gjevast som skadebot i eller utanfor kontrakt. Avgjerda i Rt. 2002 s. 71 galdt skadebot.

I tillegg kan saknadsrente gjevast ut frå synspunkt om avlegging av ugrunna fordel (både Rt. 2010 s. 816 og Rt. 2014 s. 501, den siste som drøfting, passar inn der). Tilsvarande er det med lovreglar om rente i hevingsoppgjer (der den parten som ikkje har mishalde, må betale, er det ikkje skadebot). Problemet her er at lovgjevaren har valt ein altfor høg rentesats (forseinkingsrente), men det endrar ikkje grunnlaget.

Svensk rentelov skil mellom forseinkingsrente og avkastingsrente, med ulike satsar. Både tysk rett og engelsk rett har rente som ledd i avlegging av ugrunna fordel.

Edited by: Kåre Lilleholt on 04.nov.2016 07:36