Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: VarelagerpantPermlink Replies: 4 - Last Post: 10.des.2015 12:14 Last Post By: Anja Ruud Threads: [ Previous | Next ]
Anja Ruud

Posts: 3
Registered: 10.12.15
Varelagerpant
Posted: 10.des.2015 09:01
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Jeg har et spørsmål om varelagerpant.

B har pant i varelageret til A. Etter pantel. § 3-11 (3) omfatter panteretten pantsetterens varelager i sin «helhet». Pantet i varelageret er tinglyst i løsøreregisteret.

A som selger motorsykler mottar en bestilling fra S. Denne motorsykkelen har ikke A på lager, og han må derfor bestille den fra sin leverandør. S betaler kontant på forskudd.

A mottar motorsykkelen, men på grunn av forhold på S sin side blir den ikke hentet før A går konkurs. Det oppstår tvist mellom S og B. Spørsmålet er om denne motorsykkelen er en del av pantet i varelageret, eller om B har krav på motorsykkelen.
Slik jeg tolker dette var det S som først «stiftet» en rett i motorsykkelen, ettersom på det tidspunktet han inngikk avtalen, og betalte A, var jo ikke motorsykkelen omfattet av varelageret. Altså, er det da B som må ekstingvere. Og det vil han ha vanskeligheter med ettersom han ikke får den «overlevert» til seg.

Pantet i varelageret ble imidlertid først stiftet, men fordi sykkelen aldri var en del av varelageret på den tiden, kan vel ikke det ha noen betydning, eller tar jeg helt feil?

Mvh
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Varelagerpant
Posted: 10.des.2015 09:48   in response to: Anja Ruud in response to: Anja Ruud
  Click to reply to this thread Reply
Dersom kjøparen har separatistrett etter reglane om kjøpars vern mot seljars kreditorar (det kan vi ikkje utan vidare vita ut frå ditt faktum), må varelagerpanthavaren finne seg i det. Pantelova § 3-13 tredje ledd viser til § 3-7 tredje ledd. Der står det at panteretten fell bort når seljaren ikkje lenger har "rådigheten" over pantet. Dette kunne tyde på at regelen er strengare mot kjøparen enn dei vanlege rettsvernreglane. Oppfatninga er likevel at reglane i pantelova bør tolkast i samsvar med rettsvernreglane, og at panteretten fell bort frå det tidspunktet kjøparen oppnår separatistrett (sjå Jens Edvin A. Skoghøy, Panteloven (2. utg. Oslo 2003) s. 312).

Har kjøparen ikkje separatistrett etter vanlege reglar, omfattar varelagerpantet også denne sykkelen. Ut frå det du skriv, er det ikkje noko som tyder på at konkursdebitor har handla som fullmektig eller kommisjonær for kjøparen (som måtte vera det moglege unntaket).
Anja Ruud

Posts: 3
Registered: 10.12.15
Re: Varelagerpant
Posted: 10.des.2015 10:52   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Takk for raskt svar. At reglene i panteloven bør tolkes i samsvar med rettsvernsreglene gir mening.

Jeg stusser imidlertid på det andre avsnittet ditt. Selv om kjøperen ikke har separatistrett, så forstår jeg ikke helt hvordan varelagerpantet kan omfatte sykkelen. S stiftet jo sin rett i sykkelen, før sykkelen i det hele tatt var omfattet av varelagerpantet? For sykkelen måtte jo bestilles direkte fra leverandør, og sykkelen blir vel først en del av varelagerpantet når den kan sies å være en del av As "varelager"?

Og etter utgangspunktet, først i tid, best i rett, er det da panthaver som må fortrenge S sin rett på en eller annen måte?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Varelagerpant
Posted: 10.des.2015 11:50   in response to: Anja Ruud in response to: Anja Ruud
  Click to reply to this thread Reply
Resonnementet ditt kan stemme dersom A handla som fullmektig eller kommisjonær. Det normale er at A i ein situasjon som den du skisserer, er eigenhandlar. Da er synspunktet at A kjøper sykkelen av importør (leverandør, grossist), og at sykkelen blir seld vidare til kunden. Dermed går sykkelen via As varelager.

Spørsmålet ditt er tenksamt og peiker på viktige systematiske trekk i regelverket. I mange land ville ein nøye seg med å spørje om kven som var "eigar" av sykkelen til kvar tid. Vi kan også godt gjera det, berre vi hugsar at karakteristikken er eit resultat av reglane, ikkje ei grunngjeving.

Edited by: Kåre Lilleholt on 10.des.2015 12:14
Anja Ruud

Posts: 3
Registered: 10.12.15
Re: Varelagerpant
Posted: 10.des.2015 12:13   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Ok! Jeg skjønner. Tusen takk for oppklaringen og raske svar :)