Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Forarbeidene til ny tinglysningslovPermlink Replies: 4 - Last Post: 01.des.2015 10:49 Last Post By: Naila Parveen Threads: [ Previous | Next ]
Naila Parveen

Posts: 3
Registered: 30.11.15
Forarbeidene til ny tinglysningslov
Posted: 30.nov.2015 09:49
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Jeg har sett at Skoghøy i sin bok om panterett henviser til NOU 1982:17 Ny tinglysningslov, forarbeidene til den nye loven som aldri kom. Han vise også til brl. Og luftl. Sin løsning av enkelte panterettsspørsmål.

Spørsmålet mitt er hvilken rettskildemessig verdi disse forarbeidene har? Kan vi vise til dem på eksamen, og hvordan skal vi eventuelt vise til dem på en riktig måte?

Takk for svar på forhånd! :)

Vennlig hilsen

Naila Parveen
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Forarbeidene til ny tinglysningslov
Posted: 30.nov.2015 10:03   in response to: Naila Parveen in response to: Naila Parveen
  Click to reply to this thread Reply
Indirekte er NOUen førearbeid til luftfartslova, som igjen har vore mønster for burettslagslova så langt det gjeld desse reglane. Slik sett kan NOUen kunne vera til hjelp i tolkinga av desse lovene.

Dessutan har NOUen opplysningar om rettspraksis for fast eigedom. Der kan framstillinga samanliknast med juridisk litteratur.

Så svaret er NOUen kan vera ei relevant kjelde. Vekta av utsegnene vil variere med samanhengen; det er det verre å seie noko generelt om.
Naila Parveen

Posts: 3
Registered: 30.11.15
Re: Forarbeidene til ny tinglysningslov
Posted: 30.nov.2015 20:43   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Tusen takk for svar!

Kan du si litt om hvordan vi best bør henvise til luftfartsloven for eksempel?

Er det riktig å si at luftl. Gir uttrykk for de ulovfestede reglene som gjelder for pant i fast eiendom?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Forarbeidene til ny tinglysningslov
Posted: 01.des.2015 07:19   in response to: Naila Parveen in response to: Naila Parveen
  Click to reply to this thread Reply
Eg trur svaret skal liggje i det som står ovanfor. Når ein skal fastleggje innhaldet av ulovfesta reglar, må ein ofte trekkje på fleire kjelder (rettskjeldefaktorar), og lovgjeving på tilstøytande eller parallelle område er ei slik kjelde. Meir bastant enn som så er det vanskeleg å vera.
Naila Parveen

Posts: 3
Registered: 30.11.15
Re: Forarbeidene til ny tinglysningslov
Posted: 01.des.2015 10:49   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Skjønner! Takk :)