Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Forholdet mellom avhjelp, heving og erstatning i forbrukerkjøpslovenPermlink Replies: 1 - Last Post: 05.sep.2015 08:03 Last Post By: Kåre Lilleholt Threads: [ Previous | Next ]
andrehbj

Posts: 1
Registered: 08.05.14
Forholdet mellom avhjelp, heving og erstatning i forbrukerkjøpsloven
Posted: 04.sep.2015 14:59
  Click to reply to this thread Reply
Etter forbrukerkjøpsloven § kan kjøperen "velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering)". Dette gjelder imidlertid ikke "hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader."

I rt. 2006 s. 179 kommer førstvoterende med et obiter dictum om at omleveringskrav avskjæres når forholdet mellom kostnadene ved de to beføyelsene er "ned mot det forhold 2 til 1 eller 3 til 1 som den ankende part har antydet". Altså kan ikke kjøper kreve omlevering om det koster selger 2-3 ganger så mye som avhjelp. Hvordan stiller dette seg når det er snakk om en mangel som ikke kan avhjelpes, men kjøper krever omlevering heller enn heving?

Dersom en vare for eksempel er gått ut av sortimentet til butikken og må anskaffes særskilt, eller har økt vesentlig i pris siden avtalen ble inngått (enten fordi man gjorde et godt kjøp fordi prisene fluktuerer mye, slik enkelte typer forbrukerelektronikk gjør, eller fordi "tilsvarende vare" kan være en noe dyrere modell enn den man opprinnelig kjøpte, hvor den man kjøpte er gått ut av sortimentet). Et hevingsoppgjør kan på grunn av lave renter og bruksfradrag gjøre at kjøper kommer ganske dårlig ut, og ikke kan skaffe seg en lignende vare med oppgjøret. Kan selger da vise til at omlevering er vesentlig dyrere enn heving og nekte omlevering? Er det samme norm som gjelder?

I så fall: Kan kjøperen kreve erstatning for dekningskjøp hvis vilkårene for erstatning er oppfylt? For da blir jo det økonomiske resultatet likt (sannsynligvis verre for selger, da han må betale noen andres avanse på varen heller enn å bruke av eget lager/kjøpe fra egne leverandører), mens det er nettopp det økonomiske resultatet som begrunnet unntaket i første omgang. Det slår meg som relativt lite konsistent, men jeg ser ikke noe direkte i erstatningsreglene som skal sperre for det.
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Forholdet mellom avhjelp, heving og erstatning i forbrukerkjøpsloven
Posted: 05.sep.2015 08:02   in response to: andrehbj in response to: andrehbj
  Click to reply to this thread Reply
Vilkåret i fkjl. § 29 første ledd andre punktum om at gjennomføring av kravet ikkje skal vera umogleg eller valde urimelege kostnader, knyter seg både til kjøparens val mellom retting og omlevering og til situasjonen der begge delar er umoglege eller vil valde urimelege kostnader. I det sistnemnde tilfellet kan kjøparen krevje prisavslag eller heve (om mangelen ikkje er uvesentleg).

Skadebot for tap på grunn av mangelen kan forbrukaren krevje i alle fall, eventuelt i tillegg til andre mishaldskrav. Utmåling på grunnlag av dekningskjøp etter heving, som du er inne på, er regulert i fkjl. § 53. Der er det mellom anna eit vilkår at dekningskjøpet skal skje "på forsvarlig måte", og da er det ikkje sikkert forbrukaren kan leggje til grunn dekningskjøp av ein spesiell modell dersom han kan vera tent med ein annan modell. Ei detaljert gjennomgåing av desse reglane finn du i Arnulf Tverberg, Forbrukerkjøpsloven med kommentarer (Oslo 2008) s. 738--746. Boka er tilgjengeleg også på Rettsdata.

Håpar det var svar.

Edited by: Kåre Lilleholt on 05.sep.2015 08:03