Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Opplåning - avtalen mellom panthaver og pantsetterPermlink Replies: 2 - Last Post: 29.mai.2015 08:18 Last Post By: ealangel Threads: [ Previous | Next ]
ealangel

Posts: 4
Registered: 19.05.15
Opplåning - avtalen mellom panthaver og pantsetter
Posted: 28.mai.2015 19:10
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Hva er forholdet mellom Vallerudtoppen 1 (Rt. 1999 s. 834) og Vallerudtoppen 2 ( Rt. 2000 s. 1043) ?
Er det riktig å forstå det slik at Vallerudtoppen 2 fraviker Vallerudtoppen 1?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Opplåning - avtalen mellom panthaver og pantsetter
Posted: 28.mai.2015 21:00   in response to: ealangel in response to: ealangel
  Click to reply to this thread Reply
Strengt teke kan vi ikkje seie det. I den første avgjerda meinte kjæremålsutvalet at grunngjevinga frå lagmannsretten var mangelfull. Når så grunngjevinga kom på plass (og lagmannsretten heldt fast på resultatet), meinte kjæremålsutvalet at resultatet var rett.

Kanskje kan ein seie at utvalet i den andre avgjerda var meir avvisande til at ein sum i notifikasjonen kan oppfattast som avtale om avgrensing av panteretten, og at ei like avvisande haldning frå først av kunne ha hindra oppheving. Men det står fast at ei slik avgrensing kan avtalast, og da var det forståeleg at utvalet ville ha ei eksplisitt drøfting av akkurat det spørsmålet.
ealangel

Posts: 4
Registered: 19.05.15
Re: Opplåning - avtalen mellom panthaver og pantsetter
Posted: 29.mai.2015 08:18   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Ok, tusen takk for raskt og godt svar.