Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Berikelsesfradrag der retting medfører standardforbedingPermlink Replies: 1 - Last Post: 18.mai.2015 07:45 Last Post By: Kåre Lilleholt Threads: [ Previous | Next ]
ivargn

Posts: 3
Registered: 15.05.15
Berikelsesfradrag der retting medfører standardforbeding
Posted: 15.mai.2015 13:09
  Click to reply to this thread Reply
Hei!

Jeg har et spørsmål om berikelsefradrag ved retting på den ene siden, og berikelsesfradrag ved erstatning på den andre.

Det følger av forarbeidene til avhl. § 4 - 10 (2) at selgeren ikke kan kreve at kjøperen betaler for merverdien ved standardforbedring etter retting. Eksempelvis at det blir satt inn nye vinduer i stedet for gamle. Denne vurderingen er en del av misforholdsbegrensningen som i visse tilfeller kan unnta selger for retteplikt. Denne løsningen sier Hagstrøm også må ha gyldighet også utenfor eiendomskjøp på side 392.

Slik jeg forstår dette kan altså ikke debitor kreve berikelsesfradrag ved retting.

Når det derimot kommer til erstatning, eks. av forsvarlige utgifter ved å få rettet tingen av andre er det alminnelig lagt til grunn at man kan kreve fradrag ved at gjenstanden er blitt i bedre stand, jf. Hagstrøm side 577.

Dette gir mening i de tilfeller hvor selger ikke har retteplikt pga. misforholdsbegrensningen eks. kjl. § 34 (1). Men jeg får det ikke til å gi mening i de tilfeller selger har retteplikt - men misligholder denne.

Eksempelvis selgeren har en retteplikt etter kjl. § 34 (1) . Det vil skje en forbedring på kjøpers side, men ikke tilstrekkelig til at misforholdsbegrensningen inntrer. Selger misligholder retteplikten ved at han eksempelvis bruker for lang tid. Etter § 34 (3) kan da kjøperen kreve erstatning for "forsvarlige utgifter". Det må da forutsettes at retting ikke kan skje uten forbedring. Forsvarlige kostnader vil da også omfatte forbedringen.

Etter alminnelige regler om berikelsesfradrag i erstatning skulle da selger kunne kreve fradrag i disse kostnadene. En slik løsning vil derimot innebære at selger stilles bedre i tilfeller hvor han misligholder sin egen retteplikt, og kreditor heller må kreve erstatning etter § 34 (3). Det er etter min oppfatning ikke beskyttelsesverdig.

Den eneste måten jeg kan se at dette gir mening på er at man avskjærer selgers adgang til berikelsesfradrag til misforholdsbegrensningen i § 34 (1). Dvs. de kostnader som ikke er uforholdsmessige kan man ikke kreve erstattet i de tilfeller retteplikten er misligholdt. En annen løsning må være å begrense berikelsesfradrag i de tilfeller hvor selger har vært culpøs, eksempelvis ved å misligholde sin retteplikt.

Er det noen som har noen synspunkter på dette?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Berikelsesfradrag der retting medfører standardforbeding
Posted: 18.mai.2015 07:45   in response to: ivargn in response to: ivargn
  Click to reply to this thread Reply
Spørsmålet om frådrag for "nytt for gammalt" i utrekninga av prisavslag er nok litt meir komplisert enn som så. I praksis har det ofte vore gjort frådrag. Sjå for ei oppdatert framstilling av praksis kring eigedomskjøp, Trygve Bergsåker, Kjøp av fast eiendom (femte utgåve, Oslo 2013) s. 395--397. Vi har også fått ei heilt ny doktoravhandling, Arnt Skjefstad, Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling (Bergen 2015) med mange interessante drøftingar (disputas ved fakultetet i Bergen 22. mai).

Slikt frådrag kan ha uheldige sider. Kjøparen var kanskje ikkje ute etter eit hus med nye vindauge (ditt eksempel); økonomien tilsa heller kjøp av eit hus av lågare standard. Da er det paradoksalt at seljarens mishald skal påføre kjøparen større investeringar enn planlagt.