Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Utleggstakers prioritet når det foreligger opplåningsrettPermlink Replies: 1 - Last Post: 07.mai.2015 12:22 Last Post By: Kåre Lilleholt Threads: [ Previous | Next ]
anderslb

Posts: 3
Registered: 05.12.14
Utleggstakers prioritet når det foreligger opplåningsrett
Posted: 07.mai.2015 11:45
  Click to reply to this thread Reply
Det legges til grunn at det foreligger opplåningsrett. Når det registeres utlegg i et formuesgode stenges muligheten for opplåning av en panterett dersom panthaveren har fått varsel om, eller på annen måte kjennskap til, utlegget, jfr. prinsippet i luftl. § 3-30, 1. ledd, 3. punktum.

Spørsmålet er: hvilken prioritet får et slikt utlegg? Kan det komme inn og "ta" prioriteten som i utgangspunktet kunne opplånes, eller får utlegget prioritet bak alle andre registrerte panteretter?

Beror svaret kun på en rimelighetsavveining mellom hensynet til utleggstakeren og hensynet til de etterstående kreditorer?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Utleggstakers prioritet når det foreligger opplåningsrett
Posted: 07.mai.2015 12:22   in response to: anderslb in response to: anderslb
  Click to reply to this thread Reply
Den vanlege oppfatninga er nok at utleggstakaren får sin prioritet etter stiftingstidspunkt (med eit visst atterhald for situasjonen med avkall på oppstigingsrett, sjå til dømes Falkanger og Falkanger, Tingsrett, 7. utg. s. 775--776).

Hans Fredrik Marthinussen har teke til orde for at kreditorane bør kunne ta beslag i "ledig plass" i prioritetsrekkja. Sjå meir om dette i hans artikkel "Kreditorbeslag i «ledig plass» i panteretter?", Jussens Venner 2014 s. 359--381.