Diskusjonsforum ved UiO » Rektorvalget 2013

Thread: Rektorlaget Ottersen/Fjeld/HennumPermlink Replies: 3 - Last Post: 24.mar.2013 10:51 Last Post By: Ole Petter Otte...
Ole Petter Otte...

Posts: 36
Registered: 24.02.09
Rektorlaget Ottersen/Fjeld/Hennum
Posted: 19.feb.2013 13:50
  Click to reply to this thread Reply
Kort presentasjon av nytt rektorlag

Rektorlaget som går til valg for 2013-2017 består av rektor- og prorektorkandidat Ole Petter Ottersen og Ruth V. Fjeld, med viserektorkandidat Ragnhild H. Hennum.

Ole Petter Ottersen er professor i medisin siden 1992. Han ledet Anatomisk Institutt mellom 1997 og 1999 og var forskingsdekan ved Det medisinske fakultet mellom 2000 og 2002. Ottersen har vært Rektor ved Universitetet i Oslo siden 2009. Han har ledet en av UiOs tverrvitenskapelige satsinger (EMBIO) og et av Forskningsrådets store programmer (FUGE). Han koordinerte to prosjekter under EUs rammeprogram. Han har også ledet ett av UiOs Sentre for Fremragende Forskning (CMBN) i perioden 2002-2009 og vært leder for ett av de tre første Nordic Centres of Excellence in Molecular Medicine. Ottersen har fått flere priser, inklusive Anders Jahres store medisinske pris og Lundbecks Nordiske forskningspris. Ottersen har i mange år vært engasjert i internasjonale evalueringer og var panelleder i European Research Council (ERC) fra starten til utgangen av 2012. Fra 2006 til 2009 var han hovedredaktør i det offisielle tidsskriftet til Den internasjonale hjerneforsknings-organisasjonen (IBRO). Ottersen har undervist medisinske studenter siden 1976, og han har hatt studiekvalitet, internasjonalisering og formidling blant sine kjernesaker.

Ruth Vatvedt Fjeld er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier siden 1998 og har spesialisering i leksikografi og leksikologi. Hun har vært leder for Seksjon for leksikografi og målføregransking og har ledet flere prosjekter innen fagfeltet leksikografi og ordboksarbeid. Hun har vært medlem av HFs forskningsutvalg i flere år, og har deltatt i forskjellige nasjonale og internasjonale komiteer og utvalg. Hun har også deltatt i internasjonale forskningsprosjekter, særlig i nordisk sammenheng, og har ledet arbeidet med å etablere leksikografi som et selvstendig forskningsfag i Norge. Hun har skrevet flere anerkjente lærebøker og ordbøker. For tiden leder hun oppbyggingen av LBK (Leksikografisk bokmålskorpus) og arbeider med praktisk og teoretisk leksikografi samt datamaskinell leksikografi, og er i ferd med å utvikle et datamaskinelt lesbart norsk ordnett, og er redaksjonsansvarlig for standardverket Bokmålsordboka. Hun er den eneste i landet som underviser i teoretisk leksikografi. Hun har vært bokmålskonsulent ved NRK i en årrekke, var språkkonsulent for Bibel 2011 og har mange tillitsverv og lederverv i faglige sammenhenger, for tiden som aktivt styremedlem i Europeisk forening for leksikografi. Hun har vært leder for Nordisk forening for leksikografi, samt medredaktør og hovedredaktør for tidsskriftet LexicoNordica.

Ragnhild Hennum er professor i rettsvitenskap. Hun ble cand. jur i 1991 ved Universitetet i Oslo, og tok graden dr. philos samme sted i 1999. Hun var i perioden 1992-2003 tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i ulike typer stillinger: Forsker, doktorgradsstipendiat, postdok og universitetslektor. Fra 2004 har Hennum vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, og fra 2007 professor samme sted. Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi. Hun har i tillegg til doktorgraden «Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn», publisert arbeider om straffutmåling, de rettslige sidene ved dødshjelp, seksualisert vold generelt, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap. Hun underviser i straffeprosess og strafferett. Fra 2009 har Hennum vært viserektor i rektorteamet Ottersen/Bostad. Som viserektor har Hennum særlig arbeidet med spørsmål knyttet til arbeids- og læringsmiljø og kontakt med de tillitsvalgte. Hennum har også ansvar for å følge opp saker i skjæringspunktet mellom den faglige og den administrative styringslinjen.
larsstor

Posts: 1
Registered: 19.02.13
Re: Rektorlaget Ottersen/Fjeld/Hennum
Posted: 19.feb.2013 14:23   in response to: Ole Petter Otte... in response to: Ole Petter Otte...
  Click to reply to this thread Reply
Det er fint med en presentasjon, men det hadde vært praktisk om dere også skrev litt om hvilke punkter dere vil vektlegge dersom dere vinner valget?
mayln

Posts: 2
Registered: 20.03.13
Re: Rektorlaget Ottersen/Fjeld/Hennum
Posted: 20.mar.2013 10:02   in response to: larsstor in response to: larsstor
  Click to reply to this thread Reply
Kjære Team Ottesen,

Som HF-student som har merket HF-klemma mer og mer på kroppen (eller rettere sagt studiene) lurer jeg på om dere har noen planer utover "nødstøtten" allerede vedtatt til HF.

Hva vil dere gjøre for å prøve å ivareta noen av fagmiljøene som eroderes av naturlig avgang og spareplaner? Nødpakken som alt er gitt er et plaster (takk for det forresten), men er begrenset hvor mye det hjelper når det hele tiden oppstår nye sår. Er klar over at mye av HF's problem ligger i Kvalitetsreformen, men er det aktuelt å prøve å gi en annen fordeling internt på UiO av midler? På debatten var det snakk om å snu skuta - hva vil dere bidra med for å snu HF-skuta er vel det jeg egentlig lurer på.

Beste hilsen
May-Lisbeth
Masterstudent på religionshistorie
Ole Petter Otte...

Posts: 36
Registered: 24.02.09
Re: Rektorlaget Ottersen/Fjeld/Hennum
Posted: 24.mar.2013 10:51   in response to: mayln in response to: mayln
  Click to reply to this thread Reply
Kjære May-Lisbeth

Takk for spørsmål om en svært viktig sak. Vi er godt kjent med den vanskelige situasjonen Det humanistiske fakultetet er i. Av denne grunn sørget vi for at det ved budsjettfordelingen i 2012 ble gitt en varig styrking av HFs budsjett på 15 millioner kroner årlig. I tillegg ble det gitt omstillingsmidler til HF over fem år (5 millioner i 2013 og 2014 deretter en nedtrapping mot 2017). Vi jobber dessuten aktivt overfor myndighetene for at humaniora skal få bedre rammevilkår. Jeg kan henvise til diverse avisartikler og blogger om dette.

Kvalitetsreformen har vært en utfordring for mange fagmiljøer. HF arbeider aktivt med prioriteringer og gjennomgang av sine fag. Vi har full tillit til at de ansatte og ledelsen ved HF vil håndtere dette på en god måte.


vennlig hilsen

Ole Petter