Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Er det bachelor og master eller Bachelor og Master?Permlink Replies: 2 - Last Post: 20.mai.2011 20:54 Last Post By: Svein Lie
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Er det bachelor og master eller Bachelor og Master?
Posted: 20.mai.2011 13:06
  Click to reply to this thread Reply
Vi har fått spørsmål om bruk av stor eller liten forbokstav i navnet på de nye gradene, dvs. bachelor- og mastergradene. Der ser det ut til at UiO har bestemt seg for å bruke begge deler, iallfall om en ser på oversikten over grader her:
http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml#para2

UiO mener visstnok at en bør bruke liten forbokstav om gradene bachelor og master mer generelt (uten spesifisert tillegg), men med stor forbokstav når det er spesifisert, som i Bachelor i tannpleie.

Vi mener at dette er feil. Regelen i norsk er at titler og grader skal ha liten forbokstav, som i kong Harald, professor Hansen, cand.mag., ph.d. osv. Dette gjelder også de nye gradene, og vi kan ikke se at det er grunnlag for å skrive de nye gradene med stor bokstav sjøl om de er spesifisert. Det bør derfor skrives bachelor i tannpleie, master i kunsthistorie osv.

Om vi skal prøve å være litt juridiske her også, så er det vel også slik at strengt tatt er det titlene bachelor og master som er de offisielle titlene, mens tilleggene er uoffisielle (med enkelte unntak). Jf. her forskiftene fra KD om slike grader: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051216-1574.html#2 og det KD skrev i St.meld. 27 2000-01, da gradene ble opprettet:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeld-nr-27-2000-2001-/6/3.html?id=194293&epslanguage=NO,NO , der det bl.a. står: ”Bachelor og master etterfølges vanligvis av «of Science» eller «of Arts» eller lignende. Med den nye gradsstrukturen er det behov for slike tilføyelser, tilsvarende bachelor i ingeniørfag og master i samfunnsfag. Disse vil ikke være en del av graden og følgelig ikke en del av den lovbeskyttede tittelen (…).”

Vi ser her at dept. bruker liten forbokstav også i tittel med tillegg, og det de sier om at tillegget ikke inngår i den offisielle gradstittelen, tilsier at den bør skrives med liten forbokstav også når det kommer et slikt tillegg. Vi ser etter noen stikkprøver rundt om på nettet at det er litt vakling, men det ser ut til at iallfall UiA, UiB og UiS bruker liten forbokstav, som KD gjør, og slik norske skriveregler tilsier.

Svein Lie
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: Mer bachelor & master: BA og MA?
Posted: 20.mai.2011 13:07   in response to: Svein Lie in response to: Svein Lie
  Click to reply to this thread Reply
Hva så med forkortelser for bachelor- og mastergrader? Her har departementet gjort det vanskelig for oss. Mens ph.d. og de tidligere cand.med. o.l. er offisielle forkortelser, finnes det ikke det for de nye gradene bachelor og master. Uoffisielt brukes nok BA, MA o.l. en del (for bachelor/master of arts), ser jeg, men det er ikke offisielle termer eller forkortelser. En forkortelse som dr.art. er naturlig ut fra den fulle tittelen doctor artium, og den er offisiell. ”Forkortelser” som BA og MA er ikke offisielle, og de lar seg heller ikke utlede av f.eks. Master i kultur- og samfunnsfagutdanning, heller ikke i engelsk versjon, som her er Master of Philosophy and Education.

Vel, hva gjør en så? Jeg har ikke det endelige svaret, men når dept. sier at det bare er bachelor og master som er offisielle gradsbetegnelser, ikke tilleggene, så er vel kanskje ikke behovet for å forkorte så stort?

SL
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: Mer bachelor & master: Litt historikk og sånn
Posted: 20.mai.2011 13:09   in response to: Svein Lie in response to: Svein Lie
  Click to reply to this thread Reply
Termene bachelor og master kom med studiereformen 2003 som følge av Bologna-prosessen. Vi skulle da legge om til et system med en lavere grad etter tre års studier og en høyere etter fem. Men hva med navnet på gradene? Vi har lang tradisjon for latinske termer, og Norsk språkråd foreslo da også at laveste grad i det nye systemet skulle være kandidat og den høyere magister (som jo ordet master – og mester – går tilbake til). Et mindretall foreslo termen baccalaureus (for bachelor), som faktisk var i bruk ved Københavns Universitet fram til 1700-tallet. Men departementet (Kristin Clemet) og Stortinget valgte de engelske termene, som bryter med norsk tradisjon og norsk uttale (især bachelor).

Slik behøvde det ikke ha blitt. Våre naboland tenkte seg bedre om og valgte sine egne løsninger: Danmark fikk nok bachelor, men bruker kandidat (og dermed fortsatt cand.mag.) om øverste nivå, mens Sverige nå bruker kandidat om vårt bachelornivå og master om det øverste (mens magister ligger mellom kandidat og master). Og mange land har nasjonaliserte termer, f.eks. Spania: bachiller, Portugal: bacharel, Østerrike: bakkalaureus, Slovakia: bakalár, Tsjekkia: bakalař, Litauen: bakalauras osv., og for master: Spania: maestro, Portugal: mestre, Østerrike, Polen: magister, Tsjekkia magistr, Finland: maisteri osv.

Det kan vel være delte meninger om dette (og jeg skal ikke prosedere for mitt favorittforslag om mester/meister og svenn/svein), men om en her hadde fulgt Språkrådet, ville en ha opprettholdt en lang og god tradisjon for hvordan vi benevner akademiske grader, og en ville ha sluppet begrepet bachelor, som så klart og provokatorisk bryter med norsk skrive- og uttalemønster.

SL