Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: s-form/ast-form og etymologiPermlink Replies: 2 - Last Post: 19.feb.2011 13:51 Last Post By: Ingeborg Dalby Threads: [ Previous | Next ]
Ingeborg Dalby

Posts: 2
Registered: 15.02.11
s-form/ast-form og etymologi
Posted: 15.feb.2011 22:24
  Click to reply to this thread Reply
Jeg lurer på den morfologiske etymologien til endingsmorfemet i verbet "å ferdes"/"å ferdast". Det er jo verken passivform eller en resiprok form. Og finnes det andre ord med tilsvarende funksjon?
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: s-form/ast-form og etymologi
Posted: 17.feb.2011 12:54   in response to: Ingeborg Dalby in response to: Ingeborg Dalby
  Click to reply to this thread Reply
I norsk er det mange verb som ender på bm. –s eller nn. –st, og opphavet er nok det samme uansett funksjon. Endelsen har sitt opphav i det refleksive pronomenet sik i norrønt (= seg), som er hengt på verbet: kalla sik > kallask > kallast/kalles. Vi kan jo da tenke oss at betydningen burde være refleksiv, og det er den nok delvis i norrønt, som i setjask (sette seg). Men i mange tilfeller er betydningen en annen, f.eks. resiprok: berjask (slåss) eller passiv: byggjask. Og andre betydninger forekommer, bl.a. grønask (grønnes) (inkoativ). I moderne norsk er det den passive betydningen som dominerer, men også andre forekommer, refleksiv: skjemmes, resiprok: møtes, sees, inkoativ: våres, videre har vi også ferdes, lykkes, finnes o.a. Enkelte verb har ikke noe tilsvarende verb uten –s (-st): ferdes, lykkes o.a. Litt spesielt med ferdes er at det tilsynelatende er laget til et substantiv, men flere verb i denne gruppa skal ha hatt et eldre verb som utgangspunkt, bl.a. dages av et eldre dage.

Og ser vi litt ut over våre grenser, så ser vi raskt at det finnes andre språk som også lager verb med et suffiks som i utgangspunktet er refleksiv, men som kan ha andre betydninger, ikke minst passiv, som det spanske Se habla español eller det russiske Dom stroits’ja (huset blir bygd) (som du sikkert kjenner godt).

Mer om dette bl.a. i Norsk referansegrammatikk (s. 507f.) og Falk & Torp: Dansk-norskens syntaks o.a.
Ingeborg Dalby

Posts: 2
Registered: 15.02.11
Re: s-form/ast-form og etymologi
Posted: 19.feb.2011 13:51   in response to: Svein Lie in response to: Svein Lie
  Click to reply to this thread Reply
Tusen takk for utdypende og oppklarende svar!