Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Identifikasjon godtroerverv løsøre og rettsvernsregler pantPermlink Replies: 2 - Last Post: 19.mai.2015 09:38 Last Post By: ealangel
ealangel

Posts: 4
Registered: 19.05.15
Identifikasjon godtroerverv løsøre og rettsvernsregler pant
Posted: 19.mai.2015 08:49
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Jeg har 3 spørsmål jeg hadde satt veldig pris på å fått tilbakemelding på.

Identifikasjon:

Ekstl. § 1 åpner for at andre kan motta tingen på vegne av mottakeren. Jeg har hørt at noen mener at selv om det er adgang til dette, vil det ikke alltid stilles krav til at også den som mottar tingen på vegne av mottakeren trenger å være i god tro. Er dette riktig og har du eventuelt noen eksempler som kan belyse når dette er aktuelt? Eventuelt noen rettskilder som kan belyse dette?

Rettsvernsregler pant i enkle gjeldsbrev godtroerverv.

I gbl. § 29 (2) er ordlyden "avhendt". Det står ikke noe om dette gjelder både til eie og til pant.
Gbl. § 14 som gjelder omsetningsgjeldbrev har derimot ordlyden "avhending til eie og pant".
Tilsier forskjellen i ordlyden i gbl. § 29 (2) at man må se til pantelovens regler for å avgjøre hvorvidt et foranstående pant i et enkelt gjeldsbrev har rettsvern eller kan man infortolke i "avhendt" at dette gjelder både avhending til pant og eie?

Rettsvernsregler pant i omsetningsgjeldsbrev kreditorekstinksjon:

Gbl. § 14 gjelder ved avhending og således er den kun anvendelig i godtroerverv konfliktene.
Dersom det er snakk om kreditorekstinksjon og foranstående er et avtalepant, vil da rettsvern for denne følge av panteloven § 4-1?

Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Identifikasjon godtroerverv løsøre og rettsvernsregler pant
Posted: 19.mai.2015 09:18   in response to: ealangel in response to: ealangel
  Click to reply to this thread Reply
Identifikasjon:
Hovudregelen er at den som handlar på vegner av ervervaren, må vera i god tru, men det kan tenkjast tilfelle der den som tek imot har ei så usjølvstendig rolle at det ikkje blir spørsmål om hans gode tru. Les om dette i Falkanger og Falkanger, Tingsrett s. 640--641, jf. s. 668--669 og Lilleholt, Allmenn formuerett s. 247--248.

Enkle pengekrav:
Da gjeldsbrevlova vart gjeven, kunne ikkje enkle krav pantsetjast. Som grunnlag for at panthavar B i god tru kan vinne rett framfor eldre erverv, kan vi godt seie at gbl. § 29 gjeld analogisk. Sjå Lilleholt, Allmenn formuerett s. 234--235.

Omsetningsgjeldsbrev:
Oppfatninga har vore at reglane om rettsvern mot kreditorbeslag er dei same for omsetningsgjeldsbrev som for lausøyreting. Det er rett at pantelova § 4-1 fastset kva som skal til for å vern for panterett i omsetningsgjeldsbrev. Sjå Falkanger og Falkanger, Tingsrett s. 731 og Lilleholt, Allmenn formuerett s. 278--279 og 294--295.
ealangel

Posts: 4
Registered: 19.05.15
Re: Identifikasjon godtroerverv løsøre og rettsvernsregler pant
Posted: 19.mai.2015 09:38   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Tusen takk for svar.