Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Objektivt garantiansvar etter ulovfestede regler.Permlink Replies: 1 - Last Post: 04.mai.2015 08:11 Last Post By: Kåre Lilleholt
Malene Våde

Posts: 1
Registered: 18.03.15
Objektivt garantiansvar etter ulovfestede regler.
Posted: 02.mai.2015 17:49
  Click to reply to this thread Reply
Hei!

Ved et ulovfestet tilsikringsansvar, følger det av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper at hvis realdebitor rent faktisk har tilsikret spesifikke egenskaper ved ytelsen sin, hefter han objektivt overfor kreditor.

Dette kommer til utrykk i kjl. § 40 tredje ledd bokstav b. Det følger av ordlyden at avviket fra det som er tilsikret, må foreligge allerede på avtaletiden. Gjelder samme begrensing på ulovfestet grunnlag eller kan ansvaret bli mer omfattende?

Mvh
Malene
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Objektivt garantiansvar etter ulovfestede regler.
Posted: 04.mai.2015 08:11   in response to: Malene Våde in response to: Malene Våde
  Click to reply to this thread Reply
Ein garanti må tolkast, og det er ikkje noko i vegen for at seljaren garanterer at tingen skal ha bestemte eigenskapar ved leveringa. Men dersom garantien berre går ut på at tingen "har" visse eigenskapar, ligg det nær å tolke dette i samsvar med kjl. § 40 tredje ledd bokstav b, slik at det berre gjeld eigenskapane ved kontraktsinngåinga. Du finn nokre merknader om dette i Selvig og Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk (4. utg.) s. 369.