Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Ang. tinglysningsloven § 27 (2)Permlink Replies: 1 - Last Post: 14.feb.2015 07:32 Last Post By: Kåre Lilleholt
himena

Posts: 1
Registered: 13.02.15
Ang. tinglysningsloven § 27 (2)
Posted: 13.feb.2015 18:04
  Click to reply to this thread Reply
Så vidt jeg har forstått oppramser tingl. § 27 (2) de sterke ugyldighetsgrunner som unntakk fra regelen i første ledd om ekstinksjon av eiendomsrett.

Spørsmålet er:
Er tingl. § 27 (2) utfyllende hva gjelder unntakene eller kan man utfylle med den ulovfestede regelen om sinnsykdom i avtaleretten.?

For dersom denne ulovfestede regelen også er en sterk ugyldighetsgrunn, ville det ikke vært naturlig at det også var et unntak i § 27 andre ledd?

Kilder:
  • LH-2007-108987, som også viser til Rt-1995-1510.
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Ang. tinglysningsloven § 27 (2)
Posted: 14.feb.2015 07:32   in response to: himena in response to: himena
  Click to reply to this thread Reply
Oppfatninga i litteraturen er at § 27 andre ledd ikkje bør brukast analogisk der heimelen byggjer på eit dokument som er ugyldig på grunn av sinnssjukdom. Eg kjenner ikkje til rettspraksis som kan gje haldepunkt for eit anna syn.

Ei forklåring på den avgrensinga som er gjord i lova, kan vera at ein slik ugyldiggrunn ofte byr på meir tvil enn dei som er omfatta av § 27 andre ledd, og at spørsmålet typisk kan koma opp etter lengre tid.