Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: AvsavnsrenterPermlink Replies: 1 - Last Post: 03.des.2014 16:55 Last Post By: Kåre Lilleholt
carolihk

Posts: 6
Registered: 14.11.14
Avsavnsrenter
Posted: 03.des.2014 15:35
  Click to reply to this thread Reply
Hei.

Når det i Rentedommen står at tilkjenning av avsavnsrenter "må avgjøres utfra en vurdering av den konkrete situasjon og på bakgrunn av vanlige erstatningsrettslige regler", betyr dette at man må se om det foreligger ansvarsgrunnlag og adekvat årsakssammenheng?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Avsavnsrenter
Posted: 03.des.2014 16:55   in response to: carolihk in response to: carolihk
  Click to reply to this thread Reply
Da tenkjer du nok på Rt. 2002 s. 71.

Ja, du må sjå utsegna i samanheng med setninga framfor, om at rentekravet er ein mogleg tapspost.

Her var det tale om rentekrav ut frå skadebotsynspunkt. Andre ulovfesta grunnlag for rente kan òg tenkjast. Sjå hovudlitteraturen i obligasjonsrett II om det.