Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Brudd på biforpliktelser - ansvarsgrunnlagPermlink Replies: 1 - Last Post: 19.nov.2014 13:55 Last Post By: Kåre Lilleholt
carolihk

Posts: 6
Registered: 14.11.14
Brudd på biforpliktelser - ansvarsgrunnlag
Posted: 19.nov.2014 13:12
  Click to reply to this thread Reply
Spørsmålet gjelder dersom en entreprenør bryter sin frarådningsplikt.

1. Gjelder frarådningsplikten som alminnelig prinsipp/ulovfestet regel? Og er den synonym med opplysningsplikten?
2. Er brudd på frarådningsplikt et brudd på biforpliktelse?
3. Er kontrollansvaret utelukket å bruke på slike tilfeller? I mitt hode må brudd på en slik plikt være culpøs for å gi grunnlag for erstatning, men jeg finner ikke at det står noe sted, så jeg tenkte jeg skulle spørre.

Mvh. Caroline
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Brudd på biforpliktelser - ansvarsgrunnlag
Posted: 19.nov.2014 13:55   in response to: carolihk in response to: carolihk
  Click to reply to this thread Reply
Du kan ikkje få ja eller nei på desse spørsmåla ...

Frårådingsplikt er lovfesta i handverkartenestelova og bustadoppføringslova. Ein kan godt sjå desse pliktene som utslag av det som ofte blir kalla ei lojalitetsplikt (ei plikt til å ivareta den andre partens interesser). Opplysningsplikt kan ein nok kalle det, men det er ei plikt som går vidare enn berre å gje opplysningar, så uttrykket kan vera misvisande i denne samanhengen. Frårådingsplikt finn vi også i finansavtalelova.

Plikt til samråding og ivaretaking av den andre partens interesser kan ein finne også utanom forbrukarkontraktar, men innhaldet av slike plikter varierer mykje med profesjonaliteten på begge sider og kontraktssituasjonen elles.

Brot på plikta kan etter handverkartenestelova og bustadoppføringslova føre til mangel (sjå mangelsdefinisjonane). I tillegg er det fastsett eigne reglar om verknader for for vederlaget.

Spørsmålet om ansvarsgrunnlaget kjem ikkje så lett på spissen for slike plikter. Det er tale om plikt til forsvarleg framferd, og da vil eit brot på plikta gjerne blir rekna som aktlaus.