Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Kontrollansvar for specieytelserPermlink Replies: 1 - Last Post: 17.nov.2014 10:32 Last Post By: Kåre Lilleholt
carolihk

Posts: 6
Registered: 14.11.14
Kontrollansvar for specieytelser
Posted: 17.nov.2014 09:31
  Click to reply to this thread Reply
Sitter og jobber med oppgaven vi hadde på basis (JUS3111) om arkitektfirmaet Streken og dataprogrammerer Peder Ås.

Der kommer spørsmålet om kontrollansvar ved specieytelser opp. Og jeg lurer på hvordan jeg i tilfelle kan argumentere for at et ulovfestet kontrollansvar for specieytelser? Det kan jo komme på tale, kan det ikke?

Mvh. Caroline
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Kontrollansvar for specieytelser
Posted: 17.nov.2014 10:32   in response to: carolihk in response to: carolihk
  Click to reply to this thread Reply
Det er ikkje lett å svara generelt på dette. Situasjonen er at kontrollansvaret er kome inn i mange kontraktslover, og at vi finn det i CISG og i modellreglar (DCFR mfl.). Det er ikkje sikkert at vi kan tala om berre ein regel for kontraktstypar som ikkje er lovregulerte. Inntil vidare har vi lite av høgsterettspraksis som tek standpunkt til eventuelt kontrollansvar utanom dei lovregulerte tilfella.

Det nærare innhaldet i ein kontrollregel (etter mønster frå lovgjevinga) kan variere alt etter kva valfridom debitor har ved oppfyllinga, gjerne illustrert ved den gamle inndelinga i genus og species (som ikkje er eintydig). Derfor treng ikkje kontrollansvaret reelt bli så mykje strengare enn skyldansvaret. Og i lovgjevinga gjeld kontrollansvaret også der debitor ikkje har valfridom, som ved sal av brukte bustader.

Elles får eg vise til drøftinga i Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett (2. utg. 2011) s. 521--525. Les gjerne òg Anders Mikelsen, Hindringsfritak (2011) s. 246--251.