Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: EMK TP 7-4 (1): når en forvaltningsavgjørelse har rettskraftPermlink Replies: 0
kristool

Posts: 5
Registered: 17.02.12
EMK TP 7-4 (1): når en forvaltningsavgjørelse har rettskraft
Posted: 15.nov.2014 15:17
  Click to reply to this thread Reply
Mitt spørsmål dreier seg om straffeprosess og om EMKs 7. Tilleggsprotokoll Art. 4 (1), forbudet mot dobbel straffeforfølgning - nærmere bestemt når det foreligger lovlig parallell straffeforfølgning mot et individ?

Etter EMDs praksis er et av de sentrale vilkårene at det må ha vært truffet en endelig realitetsavgjørelse "final decision".

Til illustrasjon kan en vise til eksempelvis ileggelse av tilleggsskatt etter Ligningsloven § 12-1 og etterfølgende straffeforfølgelse for skattesvik.


Her kommer mitt spørsmål: Hva når det eksempelvis foreligger et forvaltningsvedtak om ileggelse av tilleggsskatt, altså ikke en dom? Når er den forvaltningsavgjørelsen å regne som "final"? Når klagemuligheten er oppbrukt eller om et individ også må anlegge et søksmål? Se for eksempel Ligningsloven jf. § 11-1.

Beste hilsner,

Kristoffer Niemi-Olsen.