Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Rettskraftens subjektive grenser ved overdragelse av tvistegjenstandenPermlink Replies: 2 - Last Post: 10.des.2013 14:52 Last Post By: haavaros
haavaros

Posts: 2
Registered: 03.12.13
Rettskraftens subjektive grenser ved overdragelse av tvistegjenstanden
Posted: 03.des.2013 16:50
  Click to reply to this thread Reply
Hvilke følger får tvl § 19-15(1) andre punktum i saker hvor tvistegjenstanden overdras mens sak pågår?

Eksempel: Det er tvist mellom A og B om eiendomsretten til gjenstand X.
Men B har legitimasjon, og overdrar X til godtroende tredjemann C, før dommen har falt.
Dommen faller, og tilkjenner A eiendomsretten til X.

Hva vil da virkningene være for C?
Hva vil den fiktive "tilsvarende avtale" gå ut på?

Hva vil situasjonen være hvis en kreditor ekstinktivt erverver X?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Rettskraftens subjektive grenser ved overdragelse av tvistegjenstanden
Posted: 03.des.2013 18:57   in response to: haavaros in response to: haavaros
  Click to reply to this thread Reply
Svaret blir vel at dommen ikkje er bindande for C? Dersom vi har ein regel om godtruerverv (som for eksempel godtrulova § 1), vil ikkje ein avtale mellom A og B om at A er eigar, hindre godtruerverv for C dersom vilkåra for godtruerverv er oppfylte. Og det gjeld anten avtalen er gjord før eller etter avhendinga til C. Da skal resultatet bli det same for dommen.
haavaros

Posts: 2
Registered: 03.12.13
Re: Rettskraftens subjektive grenser ved overdragelse av tvistegjenstanden
Posted: 10.des.2013 14:52   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Takk for svar!