Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Motregning og reklamasjon ved direktekravPermlink Replies: 2 - Last Post: 07.des.2013 14:29 Last Post By: alfbs
alfbs

Posts: 2
Registered: 26.03.11
Motregning og reklamasjon ved direktekrav
Posted: 29.nov.2013 17:43
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Jeg har to spørsmål som dreier seg om forskjellige sider ved direktekrav.

Spørsmål 1:

Den tenkte sitasjonen er salg av formuesgode fra det tidligere salgsledd (A) til selger (B), og deretter til kjøperen (C). C gjør gjeldende et direktekrav som dreier seg om penger, tilsvarende et krav som B kunne ha gjort gjeldende mot A.

A ønsker tvungen motregning mot Cs direktekrav med et krav som A har mot B, men det foreligger ikke gjensidighet, som er et alminnelig vilkår for tvungen motregning.

Når C trer inn i Bs krav mot A gjennom subrogasjon/cessio legis, dreier det seg såvidt jeg forstår utifra Bergsåkers lærebok (s. 164) ikke om en avhending av krav i gjeldsbrevlovas forstand.
Er det da slik at gbl., herunder §§ 25 og 26 om debitor cessus sin motregningsadgang mot cesjonaren som vanligvis anvendes analogisk ved avhending av enkle fordringer, ikke bør gis analogisk anvendelse på motregning mot direktekrav? Bergsåker (s. 165) gir uttrykk for at det er "subrogasjonssynspunkter" som ligger bak begge former for direktekrav (både ved "subrogasjon" og "springende regress") - og dette kan vel tyde på at han mener at heller ikke "springende regress"-direktekrav bør anses som avhending av krav fra B til C i gjeldsbrevlovas forstand.

Forutsatt at de øvrige alminnelige vilkårene for tvungen motregning var oppfylt: ville tvungen motregning kunne skje på tross av manglende gjensidighet, og er det i så fall et krav om konneksitet mellom Cs direktekrav (hovedkravet) og As motkrav mot B?
Hvis C ikke behøver å godta motregning fra As side som B ville måttet godta, bryter det vel med det grunnleggende utgangspunktet om at direktekravet ikke kan stå sterkere enn det kravet selgeren kunne gjort gjeldende mot tidligere salgsledd.

Spørsmål 2:

De samme A, B og C som ovenfor, og det forutsettes at C har et krav mot B, slik B har et krav mot A.

Dersom C først forsøker å fremme et direktekrav mot A, men senere også retter kravet mot selgeren B (det var f.eks. ikke mulig å oppnå kontakt med A): kan man anse fristen for nøytral reklamasjon overfor B avbrutt på det tidspunkt B fikk beskjed om at C ville gjøre kontraktsbruddet gjeldende mot A?

B har jo derved fått varsel om at hans kjøper vil ta skritt for å påberope kontraktsbruddet som har inntruffet i handelen mellom dem, selv om det ikke i første rekke er B som er adressaten for kravet.
Rt. 2010 s. 664 beskriver et krav som kjøper kan velge å fremme mot selger eller selgers hjemmelsmann (jfr. avhl. § 4-16) som "ett og samme krav" (riktignok i relasjon til foreldelsesregler), noe som kanskje kan tale for å besvare spørsmålet bekreftende.

På forhånd tusen takk for kommentarer og svar.

Med vennlig hilsen,

Alf Butenschøn Skre

Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Motregning og reklamasjon ved direktekrav
Posted: 02.des.2013 18:57   in response to: alfbs in response to: alfbs
  Click to reply to this thread Reply
1.
Dette med direktekrav og motrekning har vore mykje diskutert, og vi kan vel ikkje seie at alle svara er sikre. I staden for at eg skal referere diskusjonen her, trur eg det er betre å vise til nokre oppsummerande framstillingar. Eit startpunkt kan til dømes vera kommentaren til forbrukarkjøpslova § 35 i Gyldendal Rettsdata (ved Kai Krüger). Der finn du òg Arnulf Tverbergs kommentarutgåve av forbrukarkjøpslova med omfattande merknader til § 35 (som også gjeld subrogasjonsregelen).

2.
Tja, strengt teke er det vel ikkje reklamert overfor B dersom han berre har høyrt om kravet mot A? Eg kan ikkje hugse at dette har vore sett på spissen. Kanskje andre har synspunkt?
alfbs

Posts: 2
Registered: 26.03.11
Re: Motregning og reklamasjon ved direktekrav
Posted: 07.des.2013 14:29   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Mange takk for svar!