Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Ekstinktivt godtroerverv på ulovfestet grunnlagPermlink Replies: 2 - Last Post: 29.nov.2013 13:43 Last Post By: jennymt
jennymt

Posts: 2
Registered: 29.11.13
Ekstinktivt godtroerverv på ulovfestet grunnlag
Posted: 29.nov.2013 10:47
  Click to reply to this thread Reply
I Rt 2009 s. 203 (Matrikulert Seter) synes det som om Høyesterett avfeier ekstinksjon på ulovfestet grunnlag dersom erverver ikke har foretatt investeringer på eiendommen (muligens en forlengelse av Rt. 2000 s. 604, Betzy Kjeldsberg?). Er dette noe man kan si gjelder generelt for ulovfestet godtroerverv for fast eiendom? Eller kommer det an på hva slags type eiendom det er tale om?

Kan man på bakgrunn av rettspraksis oppstille dette som vilkår for at ulovfestet ekstinksjon kan skje?
1. avhender må fremstå som legitimert
2. erverver må være i god tro
(3. og ha foretatt investeringer på eiendommen)
4. rette eier må ha forholdt seg passiv,
5. det er etter en helhetsvurdering tungtveiende grunner som tilsier at rette eiers interesser må vike.
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Ekstinktivt godtroerverv på ulovfestet grunnlag
Posted: 29.nov.2013 12:25   in response to: jennymt in response to: jennymt
  Click to reply to this thread Reply
Du har funne fram til viktige poeng her. Nokon "fasit" finst ikkje, så her kan meiningane variere.

Legitimasjon (av noko slag) og god tru hos ervervaren er grunnleggjande vilkår for ekstinktivt avtaleerverv.

I Sigdal-saka vann altså ervervarane fram, og det var ei sak som likna meir på hevd enn på "momentant" godtruerverv etter tinglysingslova. Dei to sakene du nemner, er av liknande slag, og der har Høgsterett altså peikt spesielt på investeringar som eit moment.

Når du nemner passivitet hos rette eigar, er også det eit moment som kjem inn nettopp i sakene som liknar på hevdstilfelle. Det er ikkje så lett å tenkje seg det som eit moment ved eventuelt momentant godtruerverv.

Men her er det altså rom for fleire synspunkt.
jennymt

Posts: 2
Registered: 29.11.13
Re: Ekstinktivt godtroerverv på ulovfestet grunnlag
Posted: 29.nov.2013 13:43   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Ang. momentant godtroerverv så gir jo det selvfølgelig mening at passivitet ikke er et vilkår. Det tenkte jeg ikke på. Takk for raskt svar!