Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Beslag ved ransakingPermlink Replies: 6 - Last Post: 21.mai.2013 14:43 Last Post By: vegarvat
vegarvat

Posts: 27
Registered: 03.11.10
Beslag ved ransaking
Posted: 13.mai.2013 07:57
  Click to reply to this thread Reply
Etter strpl § 203 kan ting som kan ha betydning som bevis beslaglegges. Dette skal i utgpkt besluttes av påtalemyndigheten, § 205, og slik jeg skjønner Andenæs/Myhrer er utgangspunktet at man både må treffe beslutning om ransaking OG beslutning om beslag om man ønsker å beslaglegge ting man finner under ransaking. En slik beslutning kan tydeligvis ikke være helt generell, det som skal beslaglegges må spesifiseres til en viss grad, Andenæs/Myhrer s 317 med henvisning til rettspraksis.

Men etter § 206 kan politimann uten beslutning av påtalemyndigheten ta beslag når han setter i verk beslutning om ransaking. Dette skal så meldes til påtalemyndigheten, som treffer etterfølgende beslutning om å opprettholde beslaget.

Spørsmålet er da:
1. Hvilken praktisk betydning har det å kreve at man både beslutter ransaking og beslag når politet uansett later til å ha en generell adgang til å beslaglegge ved ransaking?
2. Hvordan kan et spesifikasjonskrav ha praktisk betydning når det beslaglegges uten forutgående beslutning? Beslaget vil jo da opprettholdes ved etterfølgende beslutning, og der kan det neppe være vanskelig å spesifisere.
thomhor

Posts: 3
Registered: 15.05.13
Re: Beslag ved ransaking
Posted: 15.mai.2013 18:09   in response to: vegarvat in response to: vegarvat
  Click to reply to this thread Reply
1. Hvilken praktisk betydning har det å kreve at man både beslutter ransaking og beslag når politet uansett later til å ha en generell adgang til å beslaglegge ved ransaking?

Spørsmålet er godt, og svaret kan kanskje finnes i forarbeidene (Strpl.kom Innst 1969):

"Her gis i første punktum reglene om politimanns adgang til å ta beslag uten beslutning etter § 208. Er det fare ved opphold, blir ordningen den samme som i dag (...), men dessuten kan etter utkastet en politimann ta beslag når han setter i verk beslutning om ransaking eller pågripelse, (...) For så vidt angår beslag i forbindelse med ransaking, finnes det nå kanskje forutsetningsvis en tilsvarende hjemmel i strpl. § 224 annet ledd (...), men når det gjelder beslag i forbindelse med pågripelse, har man i dag ingen særregel utover den i § 215 i. f. om pågripelse på fersk gjerning, jfr. nedenfor til utkastets annet punktum. (....) Den utvidede adgang for politimann til å ta beslag uten påtalemyndighetens ordre har neppe noen større selvstendig betydning ved siden av den generelle bestemmelse om «fare ved opphold», men man har funnet det naturlig å nevne pågripelses- og ransakingstilfellene særskilt."

2. Hvordan kan et spesifikasjonskrav ha praktisk betydning når det beslaglegges uten forutgående beslutning? Beslaget vil jo da opprettholdes ved etterfølgende beslutning, og der kan det neppe være vanskelig å spesifisere.

Jeg er usikker på om jeg forstår spørsmålet, men spesifikasjonskravet gjelder vel ved forutgående beslutning.

Se for øvrig Rt. 1981 s. 1199 som er instruktiv. Her fremgår bl.a. at reglene i utgangspunktet bygger på at beslutning om ransaking og beslag skjer i to omganger (etterfølgende beslutning), men at det ikke er noe i veien for en forutgående beslutning om beslag forutsatt at man da oppfyller spesifikasjonskravet. Samtidig påpekes også at behovet for forutgående beslutning ikke var tilstede, fordi ptm uansett kunne beslutte beslag på stedet.
vegarvat

Posts: 27
Registered: 03.11.10
Re: Beslag ved ransaking
Posted: 15.mai.2013 19:36   in response to: thomhor in response to: thomhor
  Click to reply to this thread Reply
Hei, og takk for svar!

Når det gjelder det første spm:
Utdragene fra forarbeidene var forsåvidt litt oppklarende, men slik jeg leser dem er spørsmålet som drøftes der hvilken selvstendig betydning en utvidet beslagsadgang ifm ransaking vil ha sammenlignet med den utvidede beslagsadgangen man vil ha når det er "fare ved opphold" og ved pågripelse. Det er felles for alle de tilfellene at beslag kan gjennomføres uten forutgående beslutning. Det jeg lurer på er hva den praktiske betydningen er av likevel å kreve forutgående beslutning om beslag ved ransaking. Slik § 206 ser ut for meg er det praktisk sett helt unødvendig med forutgående beslutning om beslag når man iverksetter ransaking, fordi man uansett kan bruke § 206.

Til det andre spm, som egentlig er en forlengelse av det andre:
Når en politimann under lovlig ransaking tar beslag etter § 206, kan han beslaglegge det som fyller vilkårene i § 203, dvs det som kan antas å ha betydning som bevis. Jeg ser ihvertfall ingen øvrige vilkår. Han har ingen forutgående beslutning å forholde seg til, og dermed finnes det ved beslaget ingen spesifikasjon av hva som skal beslaglegges. Hva som skal beslaglegges avgjør han fortløpende. Spørsmålet om beslaget skal opprettholdes foretas etter at beslaget er gjennomført, § 206 (2). Da vil man om så kunne fatte en egen beslutning om hver enkelt gjenstand om man så vil, så da vil ikke spesifisering være noe problem. Det ser for meg ut som om man også så vidt er inne på dette i den avgjørelsen du viser til, nederst på s 1202.

Dersom dette er en riktig forståelse av § 206 er dette i praksis en blancofullmakt til å beslaglegge uten at det foreligger noen form for spesifikasjon på beslagstidspunktet så lenge det skjer under en lovlig ransaking - og da er spørsmålet hvorfor man likevel har et spesifikasjonskrav i forkant.

Edited by: Vegar Vatne on 15.mai.2013 19:37

Edited by: Vegar Vatne on 15.mai.2013 19:39
thomhor

Posts: 3
Registered: 15.05.13
Re: Beslag ved ransaking
Posted: 15.mai.2013 23:34   in response to: vegarvat in response to: vegarvat
  Click to reply to this thread Reply
Kravet om spesifikasjon i forkant er vel nødvendig fordi man ellers ville delegert en virkelig omfattende blancofullmakt. Når man først tillater en forhåndsfullmakt må det altså bare gjelde spesifiserte gjenstander.

Ved beslag på stedet er man beskyttet av kravet om formål (bevis), og ikke minst en etterfølgende beslutningsprosess.

Ellers synes jeg kjennelsen jeg viste til er instruktiv. Tenk på muligheten for forutgående beslutning som en unntaksmulighet, slik kjennelsen illustrerer.
vegarvat

Posts: 27
Registered: 03.11.10
Re: Beslag ved ransaking
Posted: 15.mai.2013 23:52   in response to: thomhor in response to: thomhor
  Click to reply to this thread Reply
I generelle spørsmål om beslag har spesifikasjonskravet den virkningen at det forhindrer blancofullmakt, den ser jeg. Det jeg ikke skjønner er hvordan man kan mene at det gjør det når beslag tas etter § 206. Fra Rt. 1981 s 1199:
" Påtalemyndigheten har videre pekt på at det før ransakingen jo var umulig for påtalemyndigheten eller retten å vite hvilke dokumenter det som følge av ransakingen kunne bli aktuelt å beslaglegge, og at det derfor ville være upraktisk å kreve en nærmere angivelse av disse i beslagsavgjørelsen. Som flertallet kommer tilbake til, hadde påtalemyndigheten imidlertid ikke behov for rettens forhåndsavgjørelse om beslag av relevante dokumenter som måtte bli funnet under ransakingen. Påtalemyndigheten, som foresto ransakingen, kunne selv treffe beslutning om beslag av slike dokumenter i påvente av rettens etterfølgende avgjørelse etter straffeprosesslovens § 215 tredje punktum."

Slik jeg leser dette handler dette om det samme fenomenet: når ransaking først gjennomføres, er det ikke nødvendig med forhåndsbeslutning, og dermed gjelder det på tidspkt for selve beslaget ikke noe spesifikasjonskrav. (I rt. 1989 s 1199 handler det riktignok om forholdet mellom påtalemyndighet og retten, ikke politi og påtalemyndighet, men poenget er likevel ganske likt - det er snakk om å stille krav til en forutgående tillatelse den som tar beslag pga en egen § strengt tatt ikke har behov for)

Det betyr at dersom man får en ransakingsbeslutning med tilhørende beslutning om beslag av dokument x og y ihht §§ 203 og 205, er det ingenting som hindrer politiet i også å beslaglegge det hittil ukjente dokument z, som ikke er omfattet av forhåndsbeslutningen om beslag - man må bare innhente godkjenning i etterkant etter § 206 (2), og når først man sitter med dokument z i hendene bør det ikke være noe problem å overholde spesifikasjonskravet. Det materielle vilkåret for beslag av x, y og z er jo det samme uavhengig av om det foreligger forhåndsbeslutning - "antas å ha betydning som bevis", § 203, såvidt jeg kan se er det bare forskjeller mtp fremgangsmåte.

I så fall fremstår ikke spesifikasjonskravet (for meg) som en reell begrensning i de tilfellene man gjennomfører ransaking - hvordan kan det være noe annet enn en formalitet når beslutningen m/spesifikasjon først tas etter at beslaget er tatt? Kunne man ikke like gjerne hatt etterfølgende beslutning etter § 206 (2) som utgangspunkt ved ransakingstilfellene, slik at man slipper å prøve en beslagsbeslutning som på beslagstidspunktet ikke utgjør noen reell begrensning?
thomhor

Posts: 3
Registered: 15.05.13
Re: Beslag ved ransaking
Posted: 21.mai.2013 14:26   in response to: vegarvat in response to: vegarvat
  Click to reply to this thread Reply
Ligger det en misforståelse i at du mener at spesifikasjonskravet gjelder for beslag på stedet? Så vidt jeg skjønner gjelder det ikke her noe spesifikasjonskrav ut over det at man selvsagt må gjøre rede for hvilke gjenstander beslaget omfatter, men det blir jo mer en ordenssak enn en begrensning av beslagsretten.

For øvrig kan vel det formelle utgangspunktet (og lovens opprinnelige system) nettopp ha vært at etterfølgende beslutning var tenkt som utgangspunktet, og at man da også tenkte seg at det holder med en etterfølgende prosedyre. I praksis har imidlertid forhåndsbeslutning vist seg praktisk nyttig, ref Rt. 1981 s. 1199. Dette har HR akspeptert, men man måtte i så fall utfylles med et krav om spesifikasjon . Spesifikasjonskravet gir som du helt riktig påpeker ikke selvstendig mening som skranke for beslaget ved en etterfølgende beslutning, og er vel derfor heller ikke egentlig selvstendig vilkår (ut over det praktiske ved at beslaget selvsagt må angis). Etterfølgende beslutning sikres derimot med andre rettssikkerhetsgarantier gjennom den etterfølgende prosedyren.

Når det gjelder spørsmålet om forhåndsfullmakt og etterfølgende beslutning tror jeg det er verdt å tenke litt praktisk: Flertallet av beslag blir neppe bestridt. Ved å få en vidtgående forhåndsfullmakt kan politiet avverge mange diskusjoner om beslagsretten på beslagsstedet. Selv om spesifikasjonskravet lett lar seg oppfylle når man først er på stedet, er det altså fra politiets side praktisk ønskelig med en vid forhåndsfullmakt. Problemet er imidlertid at det ofte er vanskelig å spesfisere så konkret på forhånd hva man ønsker å ta beslag i. Forhåndsfullmakter blir derfor lett generelle, og gir derfor vide rammer for beslaget. Slik jeg ser det er altså problemet heller at man er lempelig med spesifikasjonskravet ved forhåndsbeslutning, enn at det ikke gjelder spesifikasjonskrav ved etterfølgende beslutning.
vegarvat

Posts: 27
Registered: 03.11.10
Re: Beslag ved ransaking
Posted: 21.mai.2013 14:38   in response to: thomhor in response to: thomhor
  Click to reply to this thread Reply
Nei, tror ikke det er noen misforståelse - jeg var klar over at spesifikasjonskravet ikke gjaldt ved "på-stedet"-beslag. Det jeg hadde litt problemer med å se var hvorfor man i det hele tatt brukte tid i rettsapparatet på etterfølgende vurderinger av spesifikasjonen i forhåndsbeslutninger når den pga § 206 uansett ikke er en reell begrensning i beslagsadgangen. Men systemet står klarere for meg nå. Takker for svar!