Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: AvsavnsrentePermlink Replies: 3 - Last Post: 30.apr.2013 07:22 Last Post By: Kåre Lilleholt
henrisva

Posts: 7
Registered: 09.04.13
Avsavnsrente
Posted: 29.apr.2013 13:24
  Click to reply to this thread Reply
Jeg har to spørsmål angående avsavnsrente og dets rettsgrunnlag. Jeg takker på forhånd for eventuelle svar.

Jeg vil starte spørsmålet mitt ved å eksemplifisere det hele:

Dersom vi forestiller oss at selger gir et påkrav på rettmessig vederlag til kjøper, vil det ta 30 dager før morarenta starter å løpe (da forefall ikke var avtalt på forhånd) Kjøper betaler ikke før 29 dager.

Prinsipalt: Kan selger dermed kreve "avsavnsrente" etter vanlige erstatningsrettslige prinsipper i kontrakt? (evt. kjøplovens §57)

Subsidiært: Kan samme beløpet krevd etter vanlig syn på at utilsiktet lån av penger bærer renter?

Atter subsidiært: Kan han kreve det ut fra ulovfestede læren om berikelse eller tilbakesøking av penger?

Slik jeg forstår lege lata, kan han alle fall kreve erstatning for det tapet han lider (jf. rentedommen). Derimot de to siste grunnlagene er jeg veldig usikre på. Slik jeg forstår rentedommen, så kan det hende at man kan kreve avsavnsrenter på beløpet på grunnlag av uberettiget berikelse. Men derimot at det løper automatisk noen rente, vet jeg ikke.

Jeg tillater meg selv å utvide spørsmålet:

Dersom selger misligholder salget og kjøper har krav på prisavslag. Kan kjøper kreve avsavnsrente på prisavslagets beløp etter påkravet til morarenta starter.

Atter videre: Er misligholdet (slik at kjøper har for mye vederlag pga. prisavslag) et utilsiktet kreditt, slik at det løper renter før påkravet? Dette høres merkelig ut. Men dog kan det være en urettmessig berikelse?

Tusen takk for svar.
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Avsavnsrente
Posted: 29.apr.2013 17:45   in response to: henrisva in response to: henrisva
  Click to reply to this thread Reply
Dette er ikkje lett å svara kort på i eit forum som dette. Her må eg få vise til litteraturen, som gjer greie for lovgrunnlag og rettspraksis. Eg har ikkje bøkene for handa her, men eg vil tru at haldepunkt kan finnast både i Hagstrøms Obligasjonsrett og Bergsåkers Pengekravsrett.

Men det kan sjølvsagt vera at andre har synspunkt som dei vil koma med.
henrisva

Posts: 7
Registered: 09.04.13
Re: Avsavnsrente
Posted: 29.apr.2013 19:01   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Takk for svar! Det jeg egentlig trenger er bekreftelse på om jeg forstår dette riktig.

Hagstrøm skriver to sider om avsavnsrente på side 604-605.

Han spør "om kreditor, inntill morarente begynner å løpe, har krav på rentegodtgjørelse utmålt etter erstatningsprinsipper".

Videre begynner han å diskutere om det kreves "særlig hjemmel" og viser til RT-1997-1662, dernest til RT-2002-71 (rentedommen). Her viser han til dommens side 76 der det står "kan ikke lenger avfeies med at rentekrav ikke er hjemlet, men må vurdering av den konkrete situasjon og på bakgrunn av vanlige erstatningsrettslige regler".

Deretter skriver Hagstrøm at det vil "være dristig å legge til grunn at dommen ved dette åpner for rentekrav på rent berikelsesgrunnlag".

Ergo: Slik jeg forstår dette er at det kan alle fall tilkjennes ved erstatningsrettslige prinsipper (men også på objektivt grunnlag?), men derimot på berikelsesgrunnlag er forsatt usikkert. Men:

Videre gir Høyesterett i RT-2010-816 renter på utilsiktet kredittgivning på rent rimelighetsgrunnlag. For meg er dette veldig likt det vanlige berikelsesgrunnlaget/tilbakesøking, der man anvender en "helhetsvirdering"/"rimelighetsvurdering" som f.eks. condictio indebiti.

Dermed kan man vel si at avsavnsrente kan tilkjennes ved erstatning og ut fra berikelsesgrunnlag? Altså to alternative grunnlag? Derimot noen automatikk er det ikke, da tilbakesøking alltid trenger en "særlig grunn" (jf. Hagstrøm)

Det jeg synes dermed blir litt rart er erstatningsgrunnlaget vs. rimelighetsvurderingen. Ved mislighold av pengeytelser er det jo et objektivt grunnlag og dermed ingen behov for en rimelighetsvurdering?

Edited by: Henrik Svartås on 29.apr.2013 19:14

Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Avsavnsrente
Posted: 30.apr.2013 07:22   in response to: henrisva in response to: henrisva
  Click to reply to this thread Reply
På eit område som dette er det ikkje alltid lett å få brikkene til å falle på plass i god orden. Du har funne relevant materiale, og du reflekterer forstandig. Dermed er du komen langt. Eg nemner at du også kan sjå på HR-2013-759-A (utan at den kjem med så mykje nytt).

Hugså også på at avlegging av vinst kan vera aktuelt utan at det er tale om mishald av betalingsplikt. Utanom mishaldstilfella kan vi ikkje tala om eit generelt objektivt ansvar.