Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Jus5801 - agenteori og markedet for selskapskontrollPermlink Replies: 1 - Last Post: 28.mai.2012 17:03 Last Post By: Mads Andenæs
hellehha

Posts: 2
Registered: 25.05.12
Jus5801 - agenteori og markedet for selskapskontroll
Posted: 28.mai.2012 11:00
  Click to reply to this thread Reply
Hei

Vi lurer på innholdet i agentteorien og markedet for selskapskontroll.
Vi finner ingen steder hvor det står om disse teoriene.

Med vennlig hilsen
Julie og Helle
Mads Andenæs

Posts: 8
Registered: 29.11.11
Re Jus5801 agenteori og markedet for selskapskontroll
Posted: 28.mai.2012 17:03   in response to: hellehha in response to: hellehha
  Click to reply to this thread Reply
Beate Sjåfjells bok Towards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case, Kluwer Law International, 2009 behandler disse spørsmålene.
Agentteorien: på engelsk, the principal–agent problem eller agency dilemma. Når vil en agent, selskapsledelsen, tjene sin prinsipal, aksjonærene, eller forfølge andre mål som egen inntekt, imperiebygging, ta vare på andre samfunnsinteresser, ansattes interesser osv?
Markedet for selskapskontroll: på engelsk, the market for corporate control, beskriver hvordan aksjemarkedet kan legge forholdene til rette for overtakelser. Den som først fikk gjennomslag for dette var HG Manne i artikkelen ‘Mergers and the Market for Corporate Control’ hvor han skriver:
“The lower the stock price, relative to what it could be with more efficient management, the more attractive the take-over becomes to those who believe that they can manage the company more efficiently. And the potential return from the successful takeover and revitalization of a poorly run company can be enormous.”
Dette kan tjene til at en selskapsledelser legger større vekt på aksjeutbytte (som uttrykk for aksjonærvelferd). Det kan redusere et principal–agent problem.
Sjåfjell har en klar kritikk mot slike konklusjoer. Hun angriper disse teoriene eller måten de er blitt brukt på utfra at overordnede samfunnsinteresser som miljøhensyn ikke kommer tilstrekkelig til uttrykk.