Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Selgeransvar i forbrukerkjøpsloven - franchiseforholdPermlink Replies: 1 - Last Post: 18.okt.2011 07:34 Last Post By: Kåre Lilleholt
constash

Posts: 3
Registered: 30.05.10
Selgeransvar i forbrukerkjøpsloven - franchiseforhold
Posted: 17.okt.2011 18:32
  Click to reply to this thread Reply
Jeg har et spørsmål som jeg etter en rask gjennomgang av min "Kjøpsrett til studiebruk" ikke har greid å finen ut av. Idet jeg ser at du har bidratt til denne boken, håper jeg du kan gi meg et svar på følgende:

Fkjl§15 annet ledd bokstav d pålegger selger et ansvar dersom tingen ikke har de egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell. Regelen forutsetter at prøven er fremlagt av den samme butikk/person som man inngår avtale med.

Men hva blir resultatet hvor man har sett prøve/modell hos én forhandler, for deretter å inngå selve kjøpsavtalen hos en annen forhandler av samme produkt, i samme butikkjede? Butikkjeden vil jo ha samme profil, markedsføring, og - vil jeg anta - opplæring av de ansatte, og fremstår gjerne utad som samme "selger", dog med ulike utsalgssteder.

Vil man i en slik situasjon kunne holde selgerbutikken ansvarlig for en annen butikks informasjon og markedsføring, på grunn av forbindelsen mellom de to butikker i det at de inngår i samme kjede? Hvilken betydning vil kjedens organisasjonsform ha? Vil en butikk i en franchisekjede i mindre grad være ansvarlig for denne type problemer enn en mer tradisjonell butikkjede? Det vil jo være rart om INGEN kan holdes ansvarlig for den uriktige informasjon som er avgitt: det vil vel måtte kunne betegnes som en "felle" for forbrukeren?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Selgeransvar i forbrukerkjøpsloven - franchiseforhold
Posted: 18.okt.2011 07:34   in response to: constash in response to: constash
  Click to reply to this thread Reply
Føresegna i fkjl. § 15 andre ledd bokstav d omfattar berre prøve som er lagd fram av seljaren.

I fkjl. § 16 første ledd bokstav c, kombinert med andre ledd i føresegna, finn vi ein regel som gjeld opplysningar gjevne av andre enn seljaren. Relevante opplysningar er dei som er gjevne på vegner av seljaren eller tidlegare salsledd. Opplysningar gjevne av andre seljarar ("konkurrentar") er ikkje omfatta.

Kjeder er organisert på ulike vis. Så vidt eg veit, er det typisk for franchiseavtalane at ein franchisetakar driv verksemda for eiga rekning. Dermed kan ikkje opplysningar gjevne av ein annan franchisetakar i same system reknast som gjevne av seljaren. På den andre sida kan ein opplagt tenkje seg opplysningar i marknadsføring frå eit kjedekontor som må reknast som marknadsføring på vegner også av seljaren.

Du har nok rett i mange oppfattar butikkar i franchisesystem som delar av ei rettsleg eining, og ein kan spørje om dette er heldig i forbrukarsamanheng.