Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Overdragelse og forbeholdPermlink Replies: 3 - Last Post: 13.des.2015 14:28 Last Post By: Kåre Lilleholt
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Overdragelse og forbehold
Posted: 13.des.2015 07:15
  Click to reply to this thread Reply
Innsendt spørsmål:

I Falkanger sin bok har han en ganske inngående drøftelse på om det er mulig for B å ekstingvere en hjemmelsmann sin innsigelse om at han har forbeholdt seg eiendomsretten til deler av den eiendom som selges til A, og der dette ikke fremgår av grunnboken. Dette er også et tema i NOU
1982:17 i tilknytning til hjemmelsmannbestemmelsen.

Mitt spørsmål er da: Skal man ikke her uansett bruke spesialregelen i
§21(3) fordi det er tale om et forbehold og en type konflikt som både kan være dobbelsuksesjonskonflikt og hjemmelsmannkonflikt? Dette er vel ganske avgjørende for hvis man legger §21(3) til grunn vil man kunne komme til motsatt resultat.

Til slutt lurer jeg på om du har noe syn på hvor mye man må "diskutere"
om en interesselære er gjeldende rett i en eventuell praktikum.
Eventuelt om man bare kan slå det fast.
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Overdragelse og forbehold
Posted: 13.des.2015 07:30   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Spørsmålet som blir diskutert, er om dette er kollisjon melllom rettserverv, eller om det gjeld faktiske tilhøve rundt eigedommen. Tinglysingslovutvalet meiner at situasjonen ikkje skal regulerast av den føresegna som svarar til dagens § 27, med andre ord at det ikkje er kollisjon mellom rettserverv.

Dersom ein meiner det er kollisjon mellom rettsererv, blir resultatet at delen som blir halden att, må skiljast ut som ny eigedom, og ervervet av den må tinglysast for å ha vern mot As rettsetterfølgjarar (avtaleervervar i god tru, kreditorar). Tinglysingslova § 21 tredje ledd får interesse berre der det oppstår konflikt med rettar som er utleidde frå A før tinglysinga av ervervet til den utskilde eigedommen, så det blir eit spesialtilfelle.

Til det siste spørsmålet om praktikumsskriving: Det er nok avhengig av situasjonen. Får du ei problemstilling der vilkåra for kjøpars vern mot seljars kreditorar kjem på spissen, må du trekkje inn dei kjeldene som er relevante for løysinga, litt avhengig av korleis faktum er. Generelt bør vi ikkje gå inn i teoretiske drøftingar ut over det som trengst for å ta standpunkt. Men Høgsterett har i mange år valt ein stil der dei utbroderer regelen nokså grundig før dei subsumerer, så vi kan ikkje vera for strenge med eksamenskandidatane heller ...
ivargn

Posts: 3
Registered: 15.05.15
Re: Overdragelse og forbehold
Posted: 13.des.2015 13:59   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

du skriver i annet avsnitt at den delen som blir holdt igjen, må skilles ut som ny eiendom, og tinglyses for vern mot As suksessorer. Jeg følger deg når det gjelder avtaleerververe, men for ikke for kreditorer.

For den delen av eiendommen som er tilbakeholdt, vil A aldri ha hatt noen rett til, og det vil jo dermed være en hjemmelsmannskonflikt? Og kreditorene kan jo ikke bygge på deres legitimasjon. De vil jo måtte holde seg til det reelle eierforholdene?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Overdragelse og forbehold
Posted: 13.des.2015 14:28   in response to: ivargn in response to: ivargn
  Click to reply to this thread Reply
Godt poeng det. Ser vi det som eit spørsmål om rettserverv, kan det likevel ligge like nær å sjå det som eit erverv som er utleidd av kjøparens rett, slik vi gjer det med for eksempel pant for kjøpesummen. Eg tør ikkje seie at vi har sikre svar kring desse tilfella i det heile.